De taxshiftcalculator: de correcte cijfers op tafel

Naast de rekentool waarmee je kan berekenen wat de regeringsmaatregelen je kosten is er nu ook een rekentool waarmee je kan berekenen wat de taxshift en de indexsprong opleveren aan je werkgever. Beide rekentools ontkrachten de goednieuwsshow en de propaganda van de regeringspartijen, ondersteund door regeringsgezinde opiniemakers, dat iedereen beter wordt van de taxshift. 
Wie enkel de informatie van de regeringspartijen zou beluisteren, moet er intussen van overtuigd zijn dat die hele taxshiftoperatie een goede zaak is voor iedereen en rechtvaardig bovendien. Wonderwel wordt iedereen en alles er tegelijk beter van: de werkgevers, de werknemers, het overheidsbudget, onze concurrentiepositie, de sociale zekerheid:  voorwaar een economisch wonder. 
Bij uw belastingbrief kreeg u er nog een briefje bij van de minister van financiën om je al dat goede nieuws uit te leggen. En je te verwijzen naar een website waar de minister het voor u nog eens narekent. Ook de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA pakte breed uit met zo een berekening. Alleen bleken er in die berekeningen wel wat merkwaardige gaten te zitten, de indexsprong werd bijvoorbeeld in beide tools ‘vergeten’, evenals de hogere accijnzen op diesel en alcohol. 
Met het ACV willen we je graag correct en volledig  informeren: daarom stellen we graag onze taxshiftcalculator aan u voor. Dat is meteen een tweeling: een rekentool waarmee je exact kan laten berekenen wat al die regeringsmaatregelen je kosten. En zijn tot nog toe wat minder bekende broertje:  een rekentool waarmee je kan berekenen  wat die taxshift en de indexsprong opleveren aan jouw werkgever. 

www.berekenjeinkomensverlies.be

Deze tool telt op basis van de Vlaamse en federale regeringsmaatregelen – zowel de positieve als de negatieve – de winst of het verlies per jaar uit, op basis van jouw persoonlijk profiel (gezinssituatie, kinderen, werk, uitkering enz.). Wie het heel precies wil berekenen kan dat door een aantal cijfers op te geven en te antwoorden op vragen over eigen inkomen, gezinssituatie, privéwagen, enzovoort. Dat is nodig omdat het effect van de regeringsmaatregelen verschillend is naargelang je inkomen, je gezinssamenstelling, of je met een dieselwagen rijdt of niet, enzovoort. Wie minder geduld heeft en tevreden is met minder precisie, kan ook snel kiezen uit één van de 10 profielen die het dichtst bij jou en je gezinssituatie aansluiten. Zo heb je al meteen een idee wat het regeringsbeleid je kost of oplevert. Maatregelen die zijn aangekondigd voor de periode 2018-2020 worden in deze tool niet opgenomen, omdat hiervoor (nog) geen financiering is voorzien. Kijk snel op www.berekenjeinkomensverlies.be
Anders dan de webapplicatie van de minister van financiën of de berekeningen van de werkgeversorganisatie VOKA houdt deze berekening wél rekening met de indexsprong, met de hogere accijnzen op diesel en alcohol, de gezondheidstaks op frisdranken, de verhoogde bijdrage voor de zorgverzekering, de hogere distributietarieven voor elektriciteit. Stuk voor stuk ontbreken al die kostenposten in de berekeningen van de regering en van de werkgevers.

www.berekenwatjeondernemingwint.be

Het tweelingbroertje van onze taxshiftcalculator kijkt naar de voordelen die je werkgever als voordeel opstrijkt door een aantal regeringsmaatregelen zoals de indexsprong, de lastenverlagingen van de taxshift, de korting voor lage lonen. Een hele reeks andere maatregelen voor werkgevers lieten we daarbij buiten beschouwing (zoals de notionele interestaftrek, de fiscale voordelen bij ploegenarbeid, de door Europa aangevochten excess profit rulings en een reeks andere maatregelen die op de website zijn vermeld).
Voor een gebruiker volstaat het om de officiële benaming in te tikken van je onderneming of anders op basis van postcode of ondernemingsnummer je onderneming te zoeken. De simulator toont je meteen het geïndividualiseerde resultaat berekend op basis van de jaarrekening en balans die je werkgever het meest recent verplicht nog meedeelde aan de Nationale Bank. Dat gaat voor ruim 30.000 ondernemingen over de jaarrekening van 2015, voor de anderen over het boekjaar 2014. Dat zijn telkens gegevens goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de onderneming, bij grote ondernemingen gecontroleerd door een revisor en goedgekeurd door de aandeelhouders. 
Voor ruim 180.000 werkgevers hebben we die gegevens in onze databank. Werkgevers die geen standaard jaarrekening indienen bij de Nationale Bank zoals overheidsdiensten, scholen, banken en verzekeringen of werkgevers zonder loonkosten vallen buiten deze berekening. 
Op basis van die gegevens berekenen we het voordeel dat de recente regeringsmaatregelen bij benadering opleverden aan jouw werkgever: de indexsprong, de RSZ-verminderingen door de tax shift, de korting voor lage lonen, de kortingen voor hoge lonen. Het resultaat is een vrij precieze raming voor jouw onderneming. Een exact cijfer is het niet: daarvoor ontbreken een aantal details waarvoor we ons baseerden op nationale gemiddelden. Meer technische uitleg daarover vind je op de toepassing.