Veilige werkplek

Jobstudent veiligheid
Werken in de meest veilige omstandigheden willen wij allemaal. Toch is dit niet zo vanzelfsprekend. Ieder jaar worden heel wat jobstudenten geconfronteerd met arbeidsongevallen.
De statistieken leren ons dat jobstudenten, vooral vanwege hun geringe ervaring, een risicogroep vormen. 1 op 100 jobstudenten wordt slachtoffer van een arbeidsongeval. Zo’n ongeval heeft niet enkel lichamelijke en morele gevolgen, er zijn ook heel wat financiële en juridische consequenties voor het slachtoffer en de werkgever. 
Voorkomen is beter dan genezen. Preventie is een zaak van werkgever en werknemer (dus ook de jobstudent). Elke werknemer en dus ook de jobstudent, moet op dezelfde manier beschermd worden zoals aangegeven in de geldende reglementering. 

Verplichtingen werkgever

  • Je werkgever is verplicht om te zorgen voor een goed onthaal. Hij is verplicht om alle werknemers vooraf te informeren over de risico’s die verbonden zijn aan hun job, de veiligheidsvoorschriften die ze moeten volgen, en over de procedures die moeten gevolgd worden bij noodgevallen en brandgevaar. Zo nodig moet de werkgever je, vooraleer je aan de slag gaat, een aangepaste vorming geven. 
  • Je werkgever is verplicht om op zijn kosten te zorgen voor werkkledij en eventueel noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen: handschoenen, helm, veiligheidsschoenen, veiligheidsbrillen, maskers,.... Vraag erom als je ze niet spontaan krijgt. 
  • Alle jobstudenten die jonger dan 18 jaar zijn moeten voor de allereerste tewerkstelling een medisch onderzoek ondergaan door de arbeidsgeneesheer van de dienst waarbij de werkgever is aangesloten. Dat onderzoek moet kosteloos zijn voor de jobstudent, tijdens de werkuren gebeuren, en verricht worden door een arbeidsgeneesheer die de arbeidsomstandigheden kent. Zo'n onderzoek dient om medische tegenaanwijzingen voor een bepaalde job op te sporen, en om adviezen te geven aan jobstudent en werkgever. Je werkgever moet ervoor zorgen dat dit onderzoek wordt uitgevoerd. 
  • Indien je werk vindt via een uitzendkantoor, ligt de verantwoordelijkheid voor het onderzoek bij het uitzendkantoor zelf. Als uitzendkracht moet je bovendien een werkpostfiche ontvangen van het uitzendbureau. Hierin vind je informatie over de risico’s van het werk, de verplichtingen inzake arbeidskledij, persoonlijke beschermingsmiddelen en medische onderzoeken. 

Wat is verboden terrein voor een jobstudent?

Sommige jobs zijn verboden voor jobstudenten. Het zijn jobs die uitgevoerd worden met behulp van gevaarlijke machines, met gevaarlijke producten of in ongezonde omstandigheden. We sommen er een aantal op maar deze lijst is niet volledig. Indien je twijfelt of de job die je werd aangeboden toegelaten is, dan kan je dit navragen bij ACV-Jongeren.

Verboden voor jobstudenten

  • Werken met bepaalde gevaarlijke machines: cirkelzagen, lintzagen, metaalpersen, schaven...
  • Werken met gevaarlijke stoffen die voorzien (moeten) zijn van een etiket met de vermelding ‘giftig’ of ‘zeer giftig’ of ‘bijtend’ of ‘ontplofbaar’.
  • Werken met kankerverwekkende stoffen en ioniserende stralingen.
  • Slopen van gebouwen, oprichten en afbreken van stellingen, snoeien en vellen van bomen, bandwerk waarbij de machine het ritme bepaalt en met prestatiebeloning, het besturen van bepaalde hefwerktuigen, graafwerken met risico’s… 
De werkgever moet dit verbodslijstje aanvullen met andere gevaarlijke jobs die jongeren objectief gezien, lichamelijk of psychisch niet aankunnen.

Uitzondering

Deze verboden gelden onder bepaalde voorwaarden niet voor jobstudenten ouder dan 18 jaar die een studierichting volgen voor dat beroep.  Er moet dan vooraf het advies gevraagd worden van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk of van de vakbondsafvaardiging, en ook van de preventieadviseur. Van het verbod op het besturen van gemotoriseerde transportwerktuigen kan slechts afgeweken worden onder specifieke en strenge voorwaarden.