Ontslag: algemeen regime

Geldt de mogelijk om zonder opzegtermijn ontslag te kunnen nemen bij economische werkloosheid en bij werkloosheid omwille van slecht weer na één maand, ook voor contracten van bepaalde duur?

Ja, ook arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur vallen onder deze regel. Uiteraard zowel voor arbeiders als voor bedienden.

Wat is de opzegtermijn die een bediende zelf moet respecteren wanneer die op 31 december 2013 een jaarloon boven 64.508 euro had en op dat ogenblik werd vastgeklikt op 4,5 maanden?

13 weken, ongeacht van het ogenblik waarop deze bediende ontslag neemt. De wet is hierover duidelijk: wanneer het oude maximum (in dit geval, 6 maanden) van de door de bediende te respecteren opzegtermijn niet werd bereikt, kan de som van oude en nieuwe termijn 13 weken niet overschrijden. Ook wanneer de oude termijn reeds meer dan 13 weken omvatte, wordt deze dus afgetopt op 13 weken. 

Wat is de opzegtermijn van een werknemer, voormalig arbeider, die na 1 januari 2014 het bediendestatuut kreeg bij zijn werkgever?

De parlementaire voorbereiding wijst in de richting van het vastklikken op 31 december 2013 van de opzegtermijn op dat ogenblik opgebouwd als arbeider. 
Dit valt echter niet te rijmen met het gegeven dat de RVA enkel een ontslagcompensatievergoeding toekent voor werknemers die op het ogenblik van hun ontslag het arbeidersstatuut hebben. vastklikken op de oude, korte arbeiderstermijnen zonder recht op een ontslagcompensatievergoeding zou dergelijke werknemers ontegensprekelijk discrimineren. Deze problematiek wordt best vermeden door op het ogenblik van de statuutwisseling een bijlage aan de arbeidsovereenkomst te tekenen, waarin expliciet voorzien wordt dat er sprake is van schuldvernieuwing. 
Dit kan door toevoeging van volgende bepaling: "Deze overeenkomst houdt een schuldvernieuwing in zoals bedoeld in artikel 1271 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij alle anciënniteit opgebouwd uit vorige arbeidsovereenkomst(en) blijft behouden." 

Gelden er nog bijzondere regels voor bedienden aangeworven tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013, toen de IPA-wet van kracht was?

Neen, de Wet op het Eenheidsstatuut heeft deze bepalingen opgeheven. Dergelijke bedienden worden vastgeklikt op dezelfde wijze als bedienden in dienst voor 1 januari 2012.