Eindelijk op pensioen

Pensioen
Na een drukke, hectische loopbaan eindelijk zicht op je pensioen. 
Prettig om te weten dat in België een pensioenstelsel bestaat waar je beroep op kunt doen.
In België is de pensioenleeftijd in principe 65 jaar. Maar... de regering heeft beslist om de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken naar 66 jaar vanaf 2025 en naar 67 jaar vanaf 2030.

Pensioenstelsels

Pensioenstelsels (pensioenen uit de privésector, openbare sector en zelfstandigen) dekken twee 'sociale risico’s:
  • Ouderdom, dankzij het rustpensioen;
  • Weduwschap (met andere woorden: het inkomensverlies dat de echtgeno(o)te van een overleden werknemer lijdt) dankzij het overlevingspensioen.

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Naast de pensioenstelsels bestaat er ook nog een inkomensgarantie voor ouderen (IG0). Dit is een bijstandsuitkering die enkel het ouderdomsrisico dekt. Deze uitkering wordt toegekend na onderzoek van de bestaansmiddelen. 

Aanvullende pensioenen

Naast de wettelijke pensioenen winnen de extralegale pensioenen aan belang. Steeds meer bedrijven bieden werknemers een collectief aanvullend pensioenstelsel aan. Naast die collectieve stelsels kan je als werknemer ook individueel sparen om zo je spaarpotje voor de oude dag te spekken. Een voorbeeld vormt het pensioensparen met fiscaal voordelen.

Wie betaalt de pensioenen?

De pensioenen van loontrekkenden, alsook de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), worden betaald door een overheidsinstantie, de FPD, (vroeger) RVP (Federale Pensioendienst). Die is gevestigd in de Zuidertoren in Brussel en heeft regionale kantoren in de voornaamste steden van ons land.

Moet ik een pensioenaanvraag indienen?

De Federale Pensioendienst (FDP) onderzoekt sowieso de pensioenrechten van wie in België woont en bekijkt of de wettelijke pensioenleeftijd of de leeftijd ingevolge een speciaal stelsel is bereikt. De FDP brengt je in die gevallen per brief op de hoogte en je hoeft dan enkel na te gaan of de berekening juist is.
Je moet wel zelf een aanvraag indienen voor een pensioen (rust- en overlevingspensioen) vóór of na de pensioenleeftijd als je in het buitenland woont.

Wat is de pensioenbonus?

Om werknemers aan te sporen om langer te werken werd de pensioenbonus in 2007 ingevoerd. Deze werd hervormd in 2013 en dooft uit vanaf 2015.

1. Oude systeem - tot 31 december 2013

De oude bonus komt overeen met ongeveer 2 euro per effectieve arbeidsdag tijdens de periode (vanaf 1 januari 2006) die startte als je de leeftijd van 62 jaar bereikte of als je je 44ste loopbaanjaar aanvatte. Ze eindigde op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van je pensioen en uiterlijk op de verste van die twee data.
Werknemers die rechten hebben opgebouwd in het kader van deze oude reglementering behouden die verworven rechten.

2. Vanaf 1 januari 2014

Van toepassing op pensioenaanvragen vanaf 1 januari 2014.
Referteperiode
De referteperiode begint de eerste dag van de 12e maand die volgt op de maand waarin je je vervroegd pensioen neemt. Als je geen recht hebt op vervroegd pensioen (omdat je niet over voldoende loopbaanjaren beschikt), begint de referteperiode op de eerste dag van de maand die volgt op de 65e verjaardag, voor zover je een loopbaan van minstens 40 jaar hebt. Ze eindigt op de laatste dag van de maand die het pensioen voorafgaat.
Het bedrag van de bonus 
Het bedrag is vastgelegd op 1,50 euro per arbeidsdag vanaf het tweede jaar uitstel van pensioen (van de 13e tot de 24e maand). Het verhoogt elk jaar met 0,20 euro om 2,50 euro per dag te worden vanaf de 73e maand uitstel.

3. Vanaf 1 januari 2015

Vanaf 2015 dooft de regeling uit door afschaffing van het systeem dat wel nog blijft bestaan als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. 
  • Er wordt geen 'nieuwe' bonus opgebouwd.
  • Wie een pensioenbonus '1e versie' was beginnen opbouwen, bouwde vanaf 1 januari 2014 de bonus zonder onderbreking verder op volgens de dagbedragen van 2014.
  • Wie in de vorige periode een pensioenbonus opbouwde, bouwt die verder op.
Meer lezen?

Mag ik als gepensioneerde nog werken?

Ja, op voorwaarde dat je inkomsten bepaalde grenzen niet overschrijden. 
Dezelfde voorwaarden gelden voor de echtgeno(o)te van een gepensioneerde die geniet van een 'gezinspensioen'. Gepensioneerden (of hun echtgenoten) moeten dat werk aangeven bij het RSVZ (Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen) als het gaat om een zelfstandige activiteit en bij de FDP (Federale Pensioendienst) in de andere gevallen.
Wat de toegelaten arbeid van gepensioneerden betreft, stelt het regeerakkoord dat de grenzen voor toegelaten beroepsinkomsten in geval van cumulatie met een rustpensioen ontvangen na de wettelijke pensioenleeftijd of na een loopbaan van 45 jaar worden geschrapt. De ontvangen beroepsinkomsten in geval van cumulatie met een rustpensioen openen dus geen enkel aanvullend recht op het wettelijk pensioen. De huidige grenzen blijven behouden in geval van vervroegd pensioen. De sanctie voor het rust- en overlevingspensioen zal in verhouding met de overschrijding zijn.
  • De inkomensgrenzen voor toegelaten arbeid vind je in de rubriek sociale uitkeringen
    De grenzen verschillen naargelang het gaat om een zelfstandigenactiviteit of om een ander inkomen. Er is ook een verschil in begrenzing voor een rust- of overlevingspensioen.

Meer info voor de leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):