Welke regels gelden voor telewerkers?

Telethuiswerken - telewerken
Werkgevers en vakbonden sloten in de Nationale Arbeidsraad een kaderovereenkomst (cao nr. 85) over telewerk.

  Wat is telewerk?

  Telewerk is werk dat met de hulp van informatietechnologie buiten de bedrijfslocatie wordt uitgevoerd. Het gaat om werk dat ook in het bedrijf van de werkgever kan worden uitgevoerd. Telewerk kan kaderen in een overeenkomst voor tewerkstelling van thuiswerkers, maar in de meeste gevallen is het een uitvoeringsmodaliteit van een gewone arbeidsovereenkomst. Dat is de omschrijving van telewerk in cao nr. 85 van de Nationale Arbeidsraad. Die cao en cao nr. 85 bis  leggen een aantal essentiële principes vast.
  Telewerk slaat dus niet op werknemers voor wie mobiliteit een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst, zoals handelsvertegenwoordigers, medisch afgevaardigden, technici die naar klanten van de werkgever gaan, thuisverpleegsters.
  Meestal wordt telewerk verricht in de woning van de telewerker. Maar er kan ook voor een andere locatie worden gekozen. 
  Een gedecentraliseerd lokaal dat de werkgever ter beschikking stelt in een andere locatie, het zogenaamde ‘satellietkantoor’, valt overigens buiten het toepassingsgebied van de cao nr. 85.

  Is telewerk een recht?

  Neen, telewerk is geen recht. Zowel werkgever als werknemer kunnen er op vrijwillige basis voor kiezen. De mogelijkheid kan in de oorspronkelijke functieomschrijving vermeld staan of tijdens de lopende arbeidsovereenkomst op vrijwillige basis overeengekomen zijn door de betrokken werkgever en werknemer. De betrokken partijen kunnen het aanbod accepteren of wijzigen.

  Moet telewerk worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst?

  Ja. Voor iedere telewerker afzonderlijk moet een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld op het ogenblik dat de telewerker er aan begint, liefst als bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

  Wat moet in de arbeidsovereenkomst voor telewerkers staan?

  • de frequentie en eventuele dagen of uren waarop telewerk wordt verricht;
  • de periodes dat de telewerker bereikbaar moet zijn en via welke middelen;
  • de ogenblikken waarop de telewerker een beroep kan doen op technische ondersteuning;
  • de afspraken die gemaakt zijn over de vergoeding van de kosten;
  • de voorwaarden en afspraken voor een terugkeer naar de bedrijfslocatie van de werkgever;
  • de plaats(en) die de telewerker heeft gekozen om zijn werk te verrichten;
  • de periode wanneer telewerk wordt verricht.

  Wat met de arbeidsduurregeling?

  Voor telewerkers geldt dezelfde arbeidsduurregeling als voor de collega’s die in de bedrijfsgebouwen werken. Maar ze beschikken wel over de mogelijkheid om dat zelf te organiseren. De totale werkbelasting mag door het telewerk niet verhogen.

  Wat met de apparatuur en infrastructuur?

  De werkgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen, het installeren en het onderhouden van de voor telewerk benodigde apparatuur en infrastructuur. Als de telewerker zijn eigen apparatuur gebruikt, zijn de aan het telewerk verbonden kosten voor installatie van informaticaprogramma’s, werking en onderhoud alsook de kosten van afschrijving van de apparatuur en herstel van defect materiaal voor rekening van de werkgever.
  De telewerker moet een defect onmiddellijk melden aan de werkgever. Die is verplicht het overeengekomen loon te betalen aan de telewerker. Er kan worden voorzien in specifieke regels zoals vervangende taken of een tijdelijke terugkeer naar de bedrijfslocatie van de werkgever.
  Let op
  • De kaderafspraken in verband met telewerk zijn vastgelegd in cao nr. 85 en 85bis van de Nationale Arbeidsraad. Deze gelden voor de privé-sector
  • Voor de afspraken in de openbare sector surf je best naar de website van ACV-Openbare Diensten.

  Meer info voor leden

  Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Thuiswerk en telewerk
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!