SWT: het voormalig brugpensioen

Brugpensioen
Sinds 1 januari 2012 bestaat het ‘brugpensioen’ niet meer. Officieel spreken we nu over 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag'. De RVA gebruikt hiervoor de afkorting SWT.

Wat blijft er over van de oude brugpensioensystemen?

Vandaag blijft enkel het oudste nog bestaan, het zogenaamde ‘conventionele’ brugpensioen. Het heet zo omdat dit stelsel veronderstelt dat de werknemer binnen het toepassingsgebied valt van een collectieve arbeidsovereenkomst die, in geval van afdanking, voorziet in de betaling van een aanvullende werkloosheidsvergoeding ten laste van de werkgever. Dat betekent niet dat de werknemer moet instemmen met het brugpensioen en evenmin dat hij kan eisen met brugpensioen te worden gesteld. Het gaat eigenlijk om een sociale begeleiding bij ontslag, dus bij een beslissing van de werkgever.

Wat houdt SWT in?

SWT is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Ofwel het vroegere brugpensioen.
Bij SWT gaat het eigenlijk om sociale begeleiding bij ontslag, dus bij een beslissing van de werkgever. In geval van ontslag betaalt deze laatste een aanvullende vergoeding bij de werkloosheidsuitkering. Soms is het zo dat werkgevers bij voorkeur werknemers ontslaan die erom vragen, maar dat betekent niet dat de werknemer moet instemmen met zijn SWT en evenmin dat hij kan eisen met SWT te worden gesteld.
Het bestaat uit twee delen:
 • een werkloosheidsuitkering ten laste van de sociale zekerheid (RVA);
 • een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever (of eventueel van een sectoraal sociaal fonds of ondernemingsfonds waartoe de werkgever bijdraagt).

Wie betaalt SWT?

De sociale zekerheid (RVA) betaalt een werkloosheidsuitkering terwijl de werkgever een aanvullende vergoeding ten laste neemt.

Wie heeft recht op SWT?

Om met SWT te gaan, moet je:
 • ontslagen zijn
 • recht hebben op werkloosheidsuitkeringen
 • de vereiste leeftijd en het vereiste beroepsverleden bereikt hebben. 

Wat zijn de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden?

Op 62 jaar

Cao 17
Ontslagen werknemers vanaf 62 jaar kunnen een aanvullende vergoeding krijgen op basis van cao 17 van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Om van het statuut van bruggepensioneerde uit de werkloosheidsreglementering te kunnen genieten, moeten mannen 40 jaar beroepsverleden bewijzen en vrouwen 31 jaar. Voor de vrouwen zal het elk jaar stijgen en met een jaar toenemen om op 1 januari 2024 de 40 jaar te bereiken.
Sector of ondernemingscao's
Als het recht op een aanvullende vergoeding wordt geregeld door een bedrijfs- of sectorcao die gesloten werd voor 30 juni 2015, mogen de werknemers vertrekken op 60 jaar.

Op 58 jaar

A. Mindervalide werknemers of werknemers met ernstig fysieke problemen kunnen SWT genieten op 58 jaar als ze een beroepsloopbaan van 35 jaar hebben (cao nr. 114 van de NAR) .
Komen in aanmerking:
 • werknemers die door een bevoegde overheid erkend zijn als mindervalide 
 • werknemers met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van het beroep ernstig bemoeilijken. Deze voorwaarde wordt gecontroleerd door het Fonds van Arbeidsongevallen.
 • Werknemers die tijdens het werk voor 1993 gedurende minimum twee jaar zijn blootgesteld aan asbest  in sectoren waar producten op basis van asbest of vezelcement werden gefabriceerd en behandeld.
B. SWT mag ook worden toegekend aan werknemers van minstens 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden (cao 115 van de NAR). 
C. SWT mag ook worden toegekend op 58 jaar met een beroepsloopbaan van 33 jaar (cao 111 van de NAR):
 • aan arbeiders in de bouw die door de arbeidsgeneesheer ongeschikt zijn verklaard voor werk in deze sector
 • aan werknemers die minstens 20 jaar ploegenarbeid met nachtwerk hebben verricht
D. SWT mag ook worden toegekend op 58 jaar met een beroepsloopbaan van 35 of 33 jaar mits zwaar beroep. De beroepsloopbaan moet ofwel minstens 5 jaar een zwaar beroep behelzen gelegen in de laatste 10 kalenderjaren voor het einde van arbeidsovereenkomst, ofwel minstens 7 jaar een zwaar beroep behelzen gelegen in de laatste 15 kalenderjaren voor het einde van de arbeidsovereenkomst.
De zware beroepen zijn door de cao 111 van de NAR bepaald.

Onderneming in moeilijkheden of herstructurering

SWT in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering is onderhevig aan andere regels. SWT kan worden toegekend voor de hierboven vermelde leeftijd. De afwijking moet worden vermeld in een algemeen verbindend verklaarde cao of moet door de minister worden goedgekeurd.
 • 2016: 55 jaar

Wat met de aangepaste beschikbaarheid?

De werknemers die op SWT zijn gezet vanaf 1 januari 2015, zijn volledig onderworpen aan  het stelsel van aangepaste beschikbaarheid. Hetzelfde geldt voor werknemers die op SWT zijn gezet vóór die datum, als ze de leeftijd van 60 jaar nog niet hebben bereikt op 1 januari 2015. 

Dit stelsel houdt in dat de betrokken werknemer: 
 • moet ingeschreven zijn als werkzoekende;
 • een passende dienstbetrekking of opleiding moet aanvaarden;
 • zijn baan niet mag opzeggen zonder wettige reden; 
 • niet mag ontslagen worden door een foutieve houding; 
 • zich moet aanmelden bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding of bij een werkgever;
 • moet meewerken aan een inschakelingsparcours of trajectbegeleiding voorgesteld door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.
In principe is de aangepaste beschikbaarheid van toepassing tot 65 jaar. Enkele afwijkingen geven recht op een vrijstelling:
 • SWT op 58 jaar lange loopbaan, indien de werkloze werd ontslagen vóór 1 januari 2015 of als hij zijn rechten heeft ‘vastgeklikt’ op basis van het vorige stelsel;
 • SWT op 58 jaar zware beroepen, indien hij werd ontslagen vóór 1 januari 2015. Wordt hij ontslagen tussen 2015 en 2017, dan moet hij 60 jaar.  zijn of een beroepsverleden van 40 jaar hebben. Wordt hij ontslagen na 2017, dan moet hij 62 zijn en een beroepsverleden van 42 jaar hebben;
 • SWT op 60 jaar, indien de werkloze een beroepsverleden van 42 jaar heeft of zijn ontslag kreeg vóór 1 januari 2015 of na deze datum maar de voorwaarden voor SWT heeft ’vastgeklikt’ op basis van het vorige stelsel;
 • SWT op 62 jaar, indien de werknemer zijn ontslag kreeg vóór 1.januari 2015 of een beroepsverleden van 43 jaar heeft; 
 • SWT op 58 jaar, wegens medische redenen (zonder voorwaarden);
 • SWT onderneming in moeilijkheden: als de erkenningsperiode als zijnde een onderneming in moeilijkheden startte vóór 9 oktober 2014, moet de werknemer na de theoretische opzegtermijn 58 jaar zijn en een beroepsverleden van 38 jaar hebben (automatische vrijstelling). als het begin van de erkenningsperiode na voormelde datum valt, moet de werknemer 60 jaar zijn, met een beroepsverleden van 38 jaar (de vrijstelling wordt niet automatisch toegekend); 
 • SWT op 60, indien de werknemer een beroepsverleden van 40 jaar heeft, SWT op 56/58 jaar indien beroepsverleden van 33 jaar. Ofwel vond het ontslag plaats vóór 1.012015, dan moet de werknemer voldoen aan de vereiste loopbaanvoorwaarden om recht te hebben op de vrijstelling. Ofwel vindt het ontslag plaats in 2016, dan moet hij 60 zijn en een beroepsverleden hebben van 40 jaar. Ofwel vindt het ontslag plaats in 2017, dan moet hij 62 zijn en een beroepsverleden van 42 jaar hebben.
Met uitzondering van SWT op 58 jaar voor onderneming in moeilijkheden waarvan de erkenning vóór 8 oktober 2014 valt, moeten vrijstellingen aangevraagd worden aangezien ze niet automatisch worden toegekend.
De werknemers die SWT genieten, moeten in België wonen, met dezelfde uitzonderingen als voor de andere werklozen.

Meer info voor leden?

 Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden(inloggen):

Check je profiel op Mijn ACV


Consulteer je persoonlijk dossier op Mijn ACV. Onverhoopt werkloos? Ook je e-dossier werkloosheid vind je onder Mijn ACV.
Lees meer

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.