Overleg op nationaal niveau

Sociaal overleg - nationaal
De belangrijkste formele overlegorganen op landelijk niveau zijn de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR). 
Iedere twee jaar wordt er een interprofessioneel akkoord (IPA) afgesloten: zo'n akkoord legt regelingen vast die gelden voor alle sectoren, bijvoorbeeld bepalingen inzake vorming, gewaarborgd minimumloon e.a. en tekent een kader uit voor verdere aanvullende besprekingen in de sectoren.

NAR

De NAR, de Nationale Arbeidsraad bestaat, net zoals de CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven), uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. De NAR is echter niet alleen raadgevend, maar heeft ook een verregaande onderhandelingsbevoegdheid. Het is in de NAR waar over cao's die in alle bedrijfstakken van toepassing zijn, wordt onderhandeld en waar ze gesloten worden. De NAR mag dan ook echt als een sociaal parlement worden beschouwd.  
Centraal akkoord
De NAR werd opgericht n.a.v. de Wet van 29 mei 1952 maar eigenlijk bestond hij reeds sinds 1944 onder de naam Algemene Paritaire Raad. Deze Raad was een uitvloeisel van het Pact van sociale solidariteit. 
De NAR is gemachtigd om collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) te sluiten voor een van de bedrijfstakken. In de NAR worden ook de zgn. centrale akkoorden gesloten, akkoorden die gelden voor alle werknemers en werkgevers van de privésector. 
Advies
De Raad heeft ook een adviserende rol. In de praktijk komt de Raad tussen in het domein van de sociale wetgeving, de arbeidscontracten, de arbeidsongevallen, de indexering van de lonen, het gewaarborgd minimummaandinkomen, de overuren, de flexibiliteit, de brugpensioenen,...
Meer info?

CRB

De CRB is een openbare instelling met een expliciet raadgevende taak. Ze verstrekt advies of formuleert voorstellen aan de regering en het parlement inzake economische aangelegenheden. In de CRB zetelen vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. 
Ze werd opgericht door de Wet van 20 september 1948 en is samengesteld uit 54 leden. De vakbonden zetelen in deze Raad net zoals vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.  
Advies 
In een aantal gevallen is de regering verplicht om advies in te winnen bij het CRB.  Zo moet de CRB worden geraadpleegd over:
  • de aard en de omvang van de aan de ondernemingsraden te verstrekken economische en financiële inlichtingen;
  • bepaalde uitvoeringsbesluiten van de Wet van 17 juli 1975 over de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen;
  • de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de prijs van de spoorabonnementen voor werknemers. 
Technisch verslag
In de Wet van 26 juli 1996 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen krijgt de CRB een specifieke rol toebedeeld in de procedures. 
Voor eind september (in de praktijk voor het einde van het jaar) moet de CRB een Technisch Verslag uitbrengen waarin wordt nagegaan welke marges beschikbaar zijn voor de loonkostenontwikkeling. Dit op basis van de loonkostenontwikkeling in de drie buurlanden. Dit verslag wordt gebruikt door de sociale partners om een maximale marge voor de loonkostenontwikkeling in de cao's te bepalen. 
Het interprofessioneel akkoord 1999-2000 heeft deze wet een substantieel andere invulling gegeven waardoor de maximale loonmarge 'indicatief' is en waarbij de CRB en de Nationale Arbeidsraad de opdracht krijgen om de inhoud na te gaan van de sectorale akkoorden voor wat betreft de lonen, de vormingsinspanningen en de afspraken inzake werkgelegenheid. 
Meer info?

Ben je ACV-afgevaardigde?

Registreer je dan op deze site en log in op de militantensite: www.acv-militanten.be
Op deze speciale vergrendelde site vind je meer info over het sociaal overleg, aangevuld met andere info en handige tools die je vakbondswerk ondersteunen.