Beleidsorganen van het ACV

Het ACV is een democratische organisatie. Militanten hebben inspraak op alle beleidsniveaus. Maar die inspraak is niet rechtstreeks. Het is immers onmogelijk om dagelijks of wekelijks alle leden te raadplegen over alle punten waarover moet worden beslist. Daarom wordt gewerkt met een systeem van ‘getrapte democratie’: er werden verschillende beleidsniveaus uitgebouwd en elk niveau verkiest zijn vertegenwoordigers naar een hoger niveau. Die vertegenwoordigers moeten ook verantwoording afleggen over hun mandaat.
Daarnaast moeten de nationale en regionale beleidsinstanties en de  beleidsinstanties van centrales en verbonden representatief zijn samengesteld: minstens de helft bestaat uit militanten, met een betekenisvolle vertegenwoordiging van vrouwen - in verhouding tot hun ledental - en een vertegenwoordiging van jongeren, werkzoekenden en migranten. 
De beleidsorganen van het ACV zijn de volgende:
 
Het Congres:
 • de hoogste instantie van het ACV;
 • bepaalt het algemeen programma;
 • is samengesteld uit 900 vertegenwoordigers;
 • komt minstens om de 4 jaar samen.
 • Lees meer over de meest recente congressen...
De Algemene Raad:
 • het “wetgevend orgaan” van het ACV;
 • samengesteld uit vertegenwoordigers van beroepscentrales (2/3) en gewestelijke verbonden (1/3);
 • bepaalt beleidskeuzes, stemt de begroting en de jaarrekeningen;
 • komt minstens twee maal per jaar samen. 
Het (Gemengd) Nationaal Comité
 • samengesteld uit 50% vrouwen en 50% mannen;
 • bepaalt de syndicale standpunten van het ACV inzake actualiteit;
 • samengesteld uit vertegenwoordigers van beroepscentrales, gewestelijke verbonden en de confederatie;
 • komt enkele keren per jaar samen.
Het Nationaal Bestuur
 • komt 3 maal per maand samen;
 • bestuurt het ACV volgens de beslissingen van Congres, Algemene Raad en Nationaal Comité;
 • samengesteld uit de vertegenwoordigers van de beroepscentrales, provinciale vakverbonden, regionale comités en de confederatie.
Het Dagelijks Bestuur
 • samengesteld uit Voorzitter, Algemeen Secretaris en zes Nationale Secretarissen;
 • staat in voor de dagelijkse leiding van het ACV.
In 2011 werd Marc Leemans verkozen als nieuwe voorzitter van het ACV.  
Na de staatshervormingen werden ook de structuren van het ACV aangepast door de oprichting van regionale en gemeenschapscomités:
Ook de Duitstalige gemeenschap heeft haar plaats in het ACV. Deze regionale en gemeenschapscomités beslissen over de materies die aan gewesten en gemeenschappen zijn toegewezen volgens de Belgische staatsinrichting.
Schematische voorstelling van de beleidsorganen binnen het ACV: