Brussels Regionaal Comité (BRC)

Logo Brussels Regionaal Comite - congres 2013
Het Brussels Regionaal Comité (BRC) is ontstaan op basis van de statuten van het ACV. In de jaren '80, toen de federalisering in België werd doorgevoerd, besloot ACV regionale en communautaire instanties op te richten. Het BRC is dus de gesprekspartner van de politieke overheid in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel, naast de andere sociale, werknemers- en werkgeverspartners in dat Gewest. 
Het BRC omvat 72 leden en komt vier maal per jaar samen. Het bureau, met 14 leden, vergadert om de maand. 
Het BRC vervult een dubbele taak. Aan de ene kant het verdedigen van de leden in dossiers in verband met Gewestelijke bevoegdheden (werkgelegenheid, opleiding, economie,...). Aan de andere kant het verzekeren van de interne vakbondswerking voor deze materies, met name op het niveau van de lokale afdelingen en van de specifieke groepen, zoals werkzoekenden en jongeren. 
Het BRC verleent een mandaat aan, en volgt de werkzaamheden op, van zijn vertegenwoordigers in de Gewestelijke instellingen, met name de Economische en Sociale Raad, het beheerscomité van Orbem en Actiris, en van Bruxelles-Formation, evenals bij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij of Milieuraad en in andere instanties waarin Gewestelijke sociale gesprekspartners zetelen.

Congres Brussels Regionaal Comité - 18 april 2013

Het eerste congres van het Brussels Nationaal Comité van het ACV vond plaats in april 2013. Met als hoofdthema: wat zijn de prioriteiten voor de invulling van een kwaliteitsvolle job in Brussel, daarbij rekening houdend met de specificiteit van de grootstad.
  • Download het Verslagboek van het eerste Brussels Regionaal Comité (pdf-bestand)