Opleidingskrediet

Opleidingskrediet
Wanneer je als werknemer de keuze maakt om je grondig te herscholen is het niet evident om dit te combineren met je voltijdse job. Heel wat van die opleidingen duren lang en omvatten heel wat lesuren en examenmomenten. 
Je kunt voor dergelijke opleidingen gebruik maken van je recht op betaald educatief verlof, maar vaak kom je niet toe met het voorziene aantal uren. 
Tijdskrediet met motief opleiding kan een alternatief zijn wanneer je bereid bent om tijdelijk wat minder te verdienen. 

Wat is tijdkrediet met motief opleiding?

Via de formule van tijdkrediet beschik je als werknemer over de mogelijkheid om tijdelijk gedurende een bepaalde periode een gedeeltelijke of volledige pauze in te bouwen in je loopbaan. 
Wie tijdkrediet met motief opneemt kan dit doen voor een van volgende motieven: 
 • zorg voor je kinderen tot 8 jaar; 
 • palliatieve zorgen;
 • voor bijstand aan een zwaar ziek gezins- of een familielid tot de tweede graad; 
 • voor het volgen van een opleiding. 
Je kunt er dus voor kiezen om jouw recht op 36 maanden ‘tijdskrediet met motief’ te benutten om een opleiding te volgen.

Goed om weten

 • Heb je je recht op 36 maanden tijdskrediet met motief reeds opgebruikt voor bijvoorbeeld de verzorging van je kinderen dan kun je het niet meer gebruiken om er een opleiding mee te volgen. 
 • Je hebt ook nog een algemeen recht op tijdskrediet voor 1 jaar. Hiervoor hoef je geen reden op te geven. Gedurende die periode heb je geen recht op een vergoeding. 

Voorwaarden

Op het ogenblik dat je je aanvraag doet, moet je ten minste 2 jaar in dienst zijn bij je werkgever. 
Voor de algemene vorm van tijdskrediet (zonder motief) moet je bovendien een beroepsverleden (al je vorige jobs samengeteld) van ten minste 5 jaar kunnen aantonen.

Financieel: vergoeding RVA

Je krijgt een vergoeding van de RVA. 
Wie minder dan 5 jaar anciënniteit heeft, krijgt een lager bedrag dan wie langer dan 5 jaar aan de slag is.  

Financieel: Vlaamse aanmoedigingspremie

Bijkomend aan de vergoeding vanuit de RVA kun je gedurende twee jaar (of soms langer recht hebben op de Vlaamse aanmoedigingspremie (=opleidingskrediet). De bedragen hiervan zijn verschillend indien je voltijds of deeltijds werkt en al naargelang de vorm van tijdskrediet die je opneemt (voltijds, halftijds, 1/5). 
De Vlaamse aanmoedigingspremie kun je langer krijgen:
 • Als je al 20 jaar beroepsactief bent kun je deze premie een half jaar langer krijgen (dus 2,5 jaar ipv 2 jaar). 
 • Gedurende de volledige periode dat je een tweedekansopleiding of een knelpuntopleiding volgt, heb je recht op de aanmoedigingspremie (dus eventueel langer dan 2 of 2,5 jaar).

Tweedekansopleiding

Onder tweedekansopleiding verstaat men:
 • een opleiding om een diploma of getuigschrift van algemeen, beroeps- of technisch secundair te halen dat hoger is dat het reeds behaalde;
 • een opleiding van een centrum voor basiseducatie;
 • een basisopleiding informatica;
 • een basisopleiding Nederlands voor anderstaligen;
 • een opleiding van een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO).

Knelpuntopleiding

Onder knelpuntopleiding verstaat men een opleiding gericht op een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot een knelpuntberoep. Wat een knelpuntopleiding is, wordt vastgesteld op basis van:
 • ofwel de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB (jaarlijkse vacatureanalyse);
 • ofwel de lijst van studies van de RVA voor werklozen die met behoud van uitkering terugkeren naar het onderwijs.

Wanneer heb je recht op tijdkrediet met motief?

 • Je werkt in de privésector. Een aantal openbare besturen komen ook in aanmerking. 
 • Je werkt in een onderneming met meer dan 10 werknemers of je hebt de goedkeuring van je werkgever.
 • Je hebt minstens 2 jaar anciënniteit bij je huidige werkgever tenzij je aanvraag aansluit op de periode van je volledige opname van je recht op ouderschapsverlof van al je kinderen. 
 • De collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de sector of in de onderneming voorziet de mogelijkheid om voltijds of 1/2-tijds tijdskrediet met motief op te nemen. Deze regeling is niet vereist om 1/5 tijdkrediet op te nemen. 
 • Je verricht geen activiteit als loontrekkende of als zelfstandige die niet cumuleerbaar is met onderbrekingsuitkeringen. Uitzonderingen mogelijk voor gewone voltijdse tijdskrediet zonder motief. 

Voorwaarden Vlaamse aanmoedigingspremie

Er zijn voorwaarden vastgelegd om naast de uitkering van de RVA ook recht te hebben op de Vlaamse aanmoedigingspremies:
 • Je hebt recht op tijdskrediet met motief.
 • Je werkt in de privésector. Voor de Vlaamse openbare sector geldt het specifieke stelsel van aanmoedigingspremies. Toch volgt niet elke overheidsdienst de regeling van de openbare sector.
 • Je werkt in het Vlaams gewest. Als je dus werkt in het Brussels of Waals gewest kan je geen Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen.
 • Je onderneming is gedekt door een akkoord met de werkgever(s) over de aanmoedigingspremies of is erkend als bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering. Als je werkt in een onderneming die niet gedekt is door een sectorakkoord, kun je voor zeer specifieke redenen toch een premie genieten (bijvoorbeeld volgen van tweedekansonderwijs).
 • Je volgt een erkende opleiding:
  - een beroepsopleiding van of erkend door VDAB, echter met uitsluiting van de opleidingen binnen bedrijven die worden gefinancierd door VDAB;
  - een opleiding georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door een paritair beheerde sectorale instelling;
  - een andere opleiding die georganiseerd, gesubsidieerd of erkend wordt door de Vlaamse overheid en waarvan het programma minstens 120 uren op jaarbasis bevat (of equivalent van 9 studiepunten contactonderwijs).

Voltijds, halftijds, 1/5?

 • Als je voltijds tijdkrediet wil nemen, speelt het arbeidsregime waarin je werkt (voltijds, deeltijds) geen enkele rol. 
 • Wanneer je halftijds tijdkrediet neemt, moet je in de 12 maanden voorafgaand aan je aanvraag effectief ten minste driekwart van een voltijdse betrekking gewerkt hebben. 
 • Wanneer je 1/5 tijdkrediet wil nemen, moet je in de 12 maanden voorafgaand aan je aanvraag effectief gewerkt hebben in een voltijdse arbeidsregeling, gewoonlijk in een 5 of 6-dagenstelsel.
Het volledig en halftijds tijdkrediet kan je aanvragen voor een minimumperiode van drie maanden, het 1/5 tijdkrediet voor minimaal 6 maanden. Om je recht op uitkeringen te behouden, moet je de minimumtermijnen respecteren!

Workshops


Volg een workshop die je sterker maakt tijdens je loopbaan. Schrijf je in via je loopbaan.be.